Bærekraft

  • Transportsektoren står for nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp.
  • Stortingsmeldingene; NTP (2022 -2033) og Klimaplan 2021-2030 har målsetting om halvering av utslipp innen 2030.
  • N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg stiller krav om at det skal utføres LCC (levetidskostnadsanalyse) for elektriske anlegg.
  • Dokumenterte levetidsanalyser viser at aluminium har halvert utslipp sammenliknet med stål.
  • Aluminium kan med lite energibruk resirkuleres til same kvalitet – metall bank for fremtiden.
  • Aluminium har lavere transport og håndteringskostnader enn stål pga lavere egenvekt.
  • Intelligate medfører også mindre forbruk av kabel